Τα Χελωνάκια δεσμεύονται να προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού τόπου Χελωνάκια και να τηρούν τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό, δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στα Χελωνάκια ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, όπου ο επισκέπτης για να έχει πρόσβαση σε κάποιες υποηρεσίες (πχ. booking),θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος στα Χελωνάκια.

Οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες μας έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τις υπάρχουσες προσφορές είτε από την ίδια την εταιρεία, είτε από συνεργαζόμενες εταιρείες με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.